- InformNapalm.org (Български) - https://informnapalm.org/bg -

„Иновационен” аграрен мениджмънт като съвременен опит за „решение” на социално-демографските проблеми в Херсонска област

Снимка: Andreas Lander
Забележка от редакцията на сайта:
Тази статия публикуваме в качеството й на писма от читатели на InformNapalm.org. Както съобщи авторът на материала, всички описани факти са се случили по време на управлението на Янукович, авторът дори е писал писма до администрацията на президента, в резултат на което е получил само гонения за себе си и ужасни последствия за семейството си. Той е бил пренуден да напусне Херсонска област, но твърди, че оттогава нищо не се е променило в аграрната политика. На нас ни е трудно да оценим мащабите на трагедията, и не можем задълбочено да изследваме процесите, описани в статията, но ако се намерят журналисти, компетентни да проучат този въпрос, авторът ще им предостави допълнителни факти. Надяваме се, че Украйна ще започне да се променя към по-добро.

„Иновационен” аграрен мениджмънт
Селското стопанство – водещ за Украйна отрасъл – в съвременния преходен период, се оказа в тежко икономическо положение. В резултат разрушаването на традиционната система за управление на аграрния сектор от икономиката, катастрофално спадна неговата производителност.
Опитът от последните години, особено в условията на избрания геополитически курс за по-дълбока интеграция на Украйна в европейската общност, свидетелства за необходимостта от фундаментални промени в този движещ сектор на националната икономика. В настоящия етап на развитие остро стои за решаване проблема за извеждането на родната продукция на международните пазари, което е невъзможно без внедряване на международните стандарти за качество [1] (ISO, Codex Alimentarius). Но тези стандарти са непостижими за малките и средни фермерски стопанства, да не говорим за домашните стопанства, които заемат 70 – 90 % от производството на отделни видове продукция, като мляко, зеленчуци, картофи.

Не по-малко актуален проблем е активно обсъжданият от законодателните органи въпрос за правото на собственост на земята.

Ситуацията се усложнява и от негативната социално-демографска ситуация в селските райони.

Тези тенденции подтикват местните мениджъри към търсене на алтернативни пътища за обезпечаване на обезпечаване на масовото производство на земеделска продукция, чието качество да отговаря на международните изисквания.

Доста често техните управленски решения, взети в сложните преходни условия на постсъветското пространство, са обременени от недостатъците и провалите в реформирането на икономиката, от отсъствието на необходимите институционални и правови условия за осигуряване на продоволствените нужди на държавата в преходния период (например разпространението на слабоориентирани към селската социална сфера, вертикално интегрирани предприятия – агрохолдинги).

Но понякога има и изненади. Оригинален способ за решаване на редицата изредени по-горе проблеми на украинското селско стопанство, беше приложен от група мениджъри от Херсонска област.

По време на търсенето на адекватен изход от така сложилата се ситуация, специалистите-ръководители стигат до „умерен” професионален извод, че съществените прегради, пречещи на развиването на конкурентоспособно местно АПК, са свързани с неговите организационни аспекти. В рамките на поетия курс за активизация на аграрното производство, вниманието на ръководителите отначало е съсредоточено върху отглеждането на т.нар. касови култури (пшеница, слънчоглед, царевица и т.н.), но скоро се оказало, че за тях няма достатъчно стабилно пазарно търсене.

Доста по-привлекателно от тази гледна точка се оказало отглеждането на наркотичен коноп. Скоро това направление било признато за стратегическо, и земите на скоро разорените колхози-милионери – неотменима част от житницата на бившия СССР – започнали бързо да бъдат засявани с „иновационната култура”.

Особено успешно новият „инвестиционен проект” започва да се реализира на благоприятните за висок добив от високорентабилни сортове („афганка” и т.н.) селскостопански земи в Приазовието. За внедряването му спомага и относително ниското ниво за първоначална инвестиция и максимално бързия, за украинския аграрен сектор, оборот на капитала, предвид устойчивото търсене на крайния продукт и високата му цена за реализация (доходът от един храсталак от тази култура, по оценка на местните експерти, е около 1000-1300 щатски долара).

Само, че ефективното внедряване на новия курс изисква кардинални изменения в социално-демографската среда в региона. Проблемът се състои в това, че „назадничавите” родни селскостопански производители, в болшинството си вчерашни колхозници, ориентирани към производство на зърнени култури, слънчоглед, царевица и прочие традиционни култури, възприемат лошо нововъдението. Засяването на коноп често просто е налагано на местните фермери в „доброволно-принудителен” порядък, а отказът поставя под въпрос по-нататъшната им дейност.

Затова крайъгълен камък за успешната реализация на набелязания курс „тяснопрофилна реорганизация” на АПК в региона, скоро става кадровият въпрос. Пътят към неговото разрешаване минава през пастирските пътеки на Кавказ (Армения, Чечня) и слабо населените степи на Близкия Изток (Афганистан, Иран). Решено е именно от там да бъдат привлечени висококвалифицирани специалисти, имащи дългогодишен опит в отглеждането на наркотични растения. След кратко време на адаптация, покрай консултантските услуги в областта на агрономията, мигрантите започват да вземат участие и във въоръжената охрана, доставката, преработката и по-нататъшната продажба на продуктите от наркотичен коноп. В труднодостъпните и слабо населени места на Херсонския край, с тяхно участие са организирани опитни станции, в които се провеждат експерименти, свързани с техническата адаптация и възпроизводството на новите високодобивни треви. При това представителите на местната власт присвоиха на гостите на нашата държава особени граждански права, многократно превъзхождащи прословутия депутатски имунитет. Например, щателно прикривайки своите истински имена и фамилии, и живеейки на територията на Украйна с фиктивни документи, издадени от местните органи на напълно законно основание, арменци, чеченци, асирийци и прочие, се ползват от практическа безнаказаност, включително и за провокации и открити престъпни постъпки.

За ефективността на това нетрадиционно административно нововъведение може да се съди по вече появилият се социално-демографски резултат. През 2012-а година в Генически район на Херсонска област, където в продължение на няколко години тази дейност непосредствено поддържаше подполковникът от РПУ, Владимир Антонович Фещук, между другото бяха отбелязани следните „постижения”:

1. С цел разширяване на наркоплантациите за сметка на земеделски участъци на 90% са унищожени физически крайбрежни населени пунктове с 200 годишна история – Комисаровка, Чубаровка, Драгомановка и т.н., значително е съкратено населението на селата Стокопани, Озеряни. Следва да отбележим, че това не са традиционно депресивни населени пунктове с хронично нетрудоспособно население. Още преди 1997-а г. колхозът „Карл Маркс”, в състава на който влизат такива села като Стокопани, Чубаровка, Драгомановка и т-н. е разполагал с 6400 хектара обработваема земя, 3600 глави едър рогат добитък, 3800 овце, 300 свине, около 100 единици техника, от които 56 трактора, 9 комбайна, 40 товарни автомобила.

В стопанството е действал и асфалтов завод, с помощта на който ежегодно са се строели 6-7 км пътища. Функционирали са мелница и хлебопекарна, имало е и заложен план за строителство на цех за обработка на животински кожи. Подобни стопанства са действали и в селата Озеряни и Комисаровка.

2. В Генически район, с неговото 40-хилядно население, е проведена щателна възпитателно-профилактична и разяснителна работа за „отсъствието на причини за притеснение”, основана на принципа „не търсете истината – навсякъде е едно и също” и „нищо не зависи от нас, от Киев ни изпратиха директива”. След което съществена част от трудоспособното, но „неразбираща” част от населението беше просто прогонена от територията на бившите колхози, и заменено с по-„съзнателно”.

3. Предвид съвременните достижения в областта на маркетинга е установено безпроблемно функциониране на местните стационарни пунктове за продажба на наркотици през летния период в град Геническ, а също и в цялата курортна част на Арабатска Стрелка. За повече удобство при обслужването местните таксита, по съвместителство, бяха реорганизирани като подвижни пунктове за продажба на марихуана.

4. Достигнато е повишаване производителността на селскостопанския труд, а също и снижаване на неговата себестойност, посредством въвеждане на „по-перспективни” способи за активиране и поощрение на работниците. За това широко се използваха практическите знания и навици на имигрантите от изброените по-горе страни, имащи натрупан дълъг опит в задържане на пленници в зоните на локални военни конфликти. Например те се заселваха с фиктивни семейства в домовете на изгонените, или просто убити земеделци, съобразявайки се с всички необходими условия, предвидени в УК на Украйна. Избягвайки обществения резонанс, се избавяха от „безотговорните” граждани със заключения за причините за смъртта, приблизително от този порядък: „отровен от некачествен алкохол”, „станало му лошо на сърцето”, „задушил се”, „паднал лошо”, „завършил живота си със самоубийство”, „боледувал отдавна и не се лекувал”, и прочие.

По този начин, за кратко време, се освободи цяла улица в с. Фрунзе, а в с. Комисаровка за две години погребаха 120 семейства. Останалите бяха „под наблюдение”, за което също вършеше работа военно-тактическия опит на „специалистите” от източните националности. Любими места за заселване на новите стопани са кръстовища на главни улици, улици в покрайнините на населените пунктове и оживени места, където се събират хора.

В резултат на тази политика на местните власти, обичайни станаха многобройни епизоди на нечовешка експлоатация на украинци (включително и бременни жени, непълнолетни, бивши затворници). Широко разпространение получи използването на принудителен труд, по пътя на въвличането в наркотична зависимост, отправяне на заплахи (чрез директни заплахи или образуване на наказателни дела, чрез „дежурни” свидетели), пряко физическо въздействие (изнасилвания на принципа на „сама си е виновна”, мъчения).

Не се церемоняха и с несговорчивите селскостопански производители. Например, известен е случай, в който един фермер, за да не се плаши да стъпи на криминалната пътека, е осъден условно по фабрикувано обвинение. На друг му провървя по-малко: въпреки настойчивите убеждения, баща на двама сина категорично отказа да води такъв вид бизнес. Малко след това, доскоро пълният със сили и енергия мъж, неочаквано почина, и по време на пролетната кампания за засяване на коноп, сееше неговата по-сговорчива съпруга, която преди това „убедиха”.

Един от главните „резултати” от този „иновационен” модел на аграрен мениджмънт в Херсонския край, стана възраждането на несправедливо забравения, на фона на последните исторически събития, човек-роб. На съвременния етап на социално-демографското развитие робът представлява в нищо невиновен гражданин на Украйна в трудоспособна възраст, напълно деморализиран, подтиснат и безправен, често явяващ се собственост на някой кавказец, подлаган на нечовешко отношение и строг надзор, при съдействието на безпринципните представители на държавната въоръжена изпълнителна власт, призвана да защитава конституционните права и задължения.

Извод

От казаното по-горе следва, че реформирането на аграрния сектор и перспективите за неговата конструктивна самоорганизация в Херсонска област, на този етап са малко вероятни.

На този фон, тоталното унищожаване в края на 90-тте години на колективните селскостопански предприятия, основани на естествените за този регион на Украйна обществено земеделие и кооперации, изглежда съвършено безсмислено и безперспективно.

Предаването на собствеността на земята в частни ръце, с по-нататъшно въвеждане на възможности за покупко-продажба, която перспектива активно се разглежда за Украйна, само ще утежни и без това безправното положение на селячеството в областта и ще доведе до окончателното преселване на коренните украинци в други, относително благоприятни за живот региони, които и без това страдат от преселване и социално напрежение, например мегаполисите Киев, Харков, Днепропетровск и т.н. Като изключение, може би, ще останат само малобройните оазиси в Херсонския край, където все още функционират аграрни фирми, обезпечаващи неголям процент от местното население със сезонна работа.

Предвид изброеното, с цел повишаване на държавната продоволствена и социално-демографска безопасност, а също и за ликвидиране на елементите на пряк геноцид спрямо украинците, реформирането на аграрния сектор в Херсонска област, трябва да преминава в условия на точно изпълняване на внимателно планирана от централната власт държавна програма за поддръжка и развитие на аграрното производство и социалната среда в селата, включително и съвестна кадрова политика и непрекъснат мониторинг на всички етапи на нейната реализация.

В противен случай, в скоро време, в Херсонска област няма да има кого да интегрираме в европейската общност.

Автор: Андрей Королев


© Материалът е подготвен за публикуване специално за сайта InformNapalm [2]. Превод: Joveto. При копиране и използване на материала е задължително поставянето на линк към автора и нашия проект.